ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
 “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Инвестира във вашето бъдеще!  
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” 

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
Област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място
Изпълнение на проект №: BG051PO001- 2.3.02-0101
Наименование на проекта: „Подобряване условията на труд в „НЕТ-КОМС” ООД, гр. София

Бенефициент: „НЕТ-КОМС” ООД, гр. София
Стойност на проекта : 104 521.45 лв.
Финансирани от ЕСФ: 104 521.45 лв.
Начало на проекта: 01.11.2012 г.
Край на проекта: 31.10.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз.

© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®