ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 16.08.2013 г. беше изпратена покана за сключване на договор във връзка с проведена тръжна процедура с публична покана 1/07.08.2013 г. на ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ЗА ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, след което се сключиха и договорите, съгласно офертите, предложени от кандидата и изискванията на тръжната процедура.

1. Договор от 29.08.2013 г. с предмет по Обособена позиция № 1 - „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”

2. Договор от 30.08.2013 г. с предмет по Обособена позиция № 2 – „Измерване факторите на работна среда и микроклимат”.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®