ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 31.10.2013 г. приключи успешно изпълнението на проект:

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите Област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място Изпълнение на проект №: BG051PO001- 2.3.02-0101

Наименование на проекта: „Подобряване условията на труд в „НЕТ-КОМС” ООД, гр. София

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойност на проекта : 104 521.45 лв.
Финансирани от ЕСФ: 104 521.45 лв.

Общи цели на проекта:


подобряване условията на труд в „НЕТ-КОМС” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

 

подобряване на управленските процеси в дружеството при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.

повишаване на производителността на заетите в „НЕТ-КОМС” ООД

Специфична цел на проекта:

 

  • Цялостен анализ на състоянието на дружеството и въвеждане на мерки за подобряване организацията на трудовата дейност;
  • Снабдяване с ново, по-модерно работно облекло и лични предпазни средства;
  • Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

ОДОБРЕНИ ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

1. Управление на проекта

2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност На 09.07.2013 г. във връзка с изпълнение по бюджетно перо 4 : Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност: - Обособена позиция № 1 - „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”; - Обособена позиция № 2 – „Измерване факторите на работна среда и микроклимат”. бяха внесени за одобрение в Агенция по заетостта , договарящ орган по схема BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”, документи за одобрение по реда на ПМС 69 за публикуване на сайта на http://www.eufunds.bg/. Одобрената публичната покана беше публикувана на 07.08.2013 г. Беше сключен договор със „СДРУЖЕНИЕ ЗА ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”. Двете обособени позиции бяха изпълнени качествено и в срок, според изискванията на процедурата.

3. Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло В изпълнение на Дейност 3 "Доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло", НЕТ-КОМС ООД получи и раздаде на служителите си по-ново и модерно работно облекло и лични предпазни средства на стойност 14 289.50 лв.   
   
   

Целта е осигуряване на безопасни условия на труд, комфорт и сигурност на работещите служители, в съответствие с изискванията на OHSAS и предписанията на службата по трудова медицина.

4. Информация и публичност - За нуждите на проекта бяха изработени стикери, които бяха залепени на предпазните каски на работниците като отличителен белег, даващ информация във връзка с Изпълнение на проект №: BG051PO001- 2.3.02-0101 „Подобряване условията на труд в „НЕТ-КОМС” ООД, гр. София

- С цел популяризиране на проекта бяха направени 2 публикации в национаен ежедневник в началото и в края на проекта

- Изработени бяха 2 информационни табели – една, в началото на проекта и друга – за финала на проекта.

- Изработени 1000 броя информационни папки с брошури - Бяха качени 11 публикации в сайта на НЕТ-КОМС ООД /www.netcoms-bg.net/, даващи информация за напредъка на проекта.

5. Одит на проекта След цялостното приключване на дейностите по проекта, след изпратени покани към одитиращи фирми, беше избран изпълнител на дейност „Одит на проект“, а именно „Одит консулт“ ЕООД. Финансовите отчети бяха проверени и заверени от одитиращата организация.

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®