ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

В цялата си история до момента дружеството е полагало грижа за своите служители при стриктно спазване на стандартите и нормативната уредба в страната. В тази връзка ”НЕТ-КОМС” ООД притежава достатъчно опит в организирането и проследяването на различни производствени и управленски проекти, в т.ч. и свързани с осигуряване на безопасни условия на труд.
Фактът, че фирмата е внедрила три международно признати стандарта 9001:2000 сертифицирана от GCS България № BG 263/2008 г. , ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, и в момента работи по внедряване на ERP система със собствени средства е още едно доказателство за стремежът на фирмата да осигури възможно най-добрите условия на труд и оптимизиране на процесите си.
„Нет-Комс” ООД е една от фирмите, одобрени като бенефициент от първата сесия на схема BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата е с област на интервенция 2.3.”Подобряване условията на труд на работното място”, която е час от Приоритетна ос 2:  Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
 
Общи цели на проекта:
подобряване условията на труд в „НЕТ-КОМС” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
подобряване на управленските процеси в дружеството при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
повишаване на производителността на заетите в „НЕТ-КОМС” ООД

Специфична цел на проекта:
· Цялостен анализ на състоянието на дружеството и въвеждане на мерки за подобряване организацията на трудовата дейност;
· Снабдяване с ново, по-модерно работно облекло и лични предпазни средства;
· Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.
ОДОБРЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
Управление на проекта;
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло;
Информация и публичност;
Одит на проекта.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®