ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

В изпълнение на Дейност 3 "Доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло", НЕТ-КОМС ООДполучи и раздаде на служителите си по-ново и модерно работно облекло и лични предпазни средства на стойност 14 289.50 лв. 

Целта е осигуряване на безопасни условия на труд, комфорт и сигурност на работещите служители, в съответствие с изискванията на OHSAS и предписанията на службата по трудова медицина.

Разходи за работно облекло и лични предпазни средстнва - Дейност 3

№ по ред

Наименование на консуматива

Единица мярка

Количество

Единина цена

Общо (лева)

без ДДС

1

Ват. полугащеризон с яке, 100% П

брой

42

65.00

2.730.00

2

Ватирано яке 

брой

4

24.00

96.00

3

Елек ватиран от полар

брой

42

15.00

630.00

4

Топлозащитен, водоустойчив елек, 100% П канвас

брой

42

36.00

1.512.00

5

Шапка тип ушанка, сигнален цвят

брой

42

8.00

336.00

6

Шапка от полар

брой

42

4.00

168.00

7

Шапка с козирка, 100% П, сигнална

брой

84

3.20

268.80

8

Ръкавици диелектрични 2500 V, 60903

брой

42

24.00

1.008.00

9

Латексово   покритие на памучна основа, топла подлата

брой

42

2.25

94.50

10

Ботуши от PVC - бели, водо-киселинно защитни, 38 см.

брой

42

14.50

609.00

11

Ботуши от нитрил-гума, 38 см., с метално бомбе

брой

42

19.00

798.00

12

Цели от естествена кожа с метално бомбе

брой

42

30.00

1.260.00

13

Цели, ест. кожа, полиуретаново  ходило, мет. Бомбе

брой

42

50.00

2.100.00

14

Защитна каска

брой

42

25.00

1.050.00

15

Подбрадник за каска

брой

42

0.90

37.80

16

Комплект за лесничеи, каска, визор, антифони

брой

10

66.00

660.00

17

Позициониращ колан  с подложка за гърба

брой

10

28.20

282.00

18

Антифони външни, 180 г., СНЗ -25 dB, за каска

брой

10

8.00

80.00

19

Антифони-вътрешни от ПВХ

брой

5

3.00

15.00

20

Очила, ПВХ рамка, РС визор, ударо и прахо защитни

брой

42

13.20

554.40

         

14.289.50

   
   
   


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®