ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

С цел популяризиране на проект  BG051PO001-2.2.02-0101 “Подобряване на условията на труд в „Нет-комс” ООД, гр. София”и във връзка с дейност „Публичност и визуализация” бяха изработени информационни папки  с брошури – 1000 броя. Същите бяха разпространени сред фирми партньори на дружеството: Тренд нет ООД; Инфодес” ООД; Хардис ООД; Телекомуникационна компания ООД; Хари 2006 ООД и други.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®