ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 09.07.2013 г. във връзка с изпълнение по бюджетно перо 4: Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност:


Обособена позиция № 1 - „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”;

Обособена позиция № 2 – „Измерване факторите на работна среда и микроклимат”.

бяха внесени за одобрение в Агенция по заетостта, договарящ орган по схема BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”, документи за одобрение по реда на ПМС 69 за публикуване на сайта на http://www.eufunds.bg/. Одобрената публичната покана беше публикувана на 07.08.2013 г.

Вижте документацията тук.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®