ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0101 ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „НЕТ КОМС” ООД, ГР. СОФИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 14.08.2013 г. в 10.00 ч. в сградата на „НЕТ КОМС“ ООД, находяща се на ул. ”Кривина ” № 5, ж.к. „Христо Смирненски“ район Слатина в гр. София се извърши разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет: “Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по 2 (две) отделни обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”;
Обособена позиция № 2 – „Измерване факторите на работна среда и микроклимат”.

Съгласно приложенията регистър, бяха получени и отворени по реда на тяхното получаване следните оферти:

1. Оферта № 01 от дата 13.08.2013г. – 16:32 ч., подадена от Гражданско дружество “Сдружениеза трудови и социални изследвания”

Оценителите предложиха договорът да бъде възложен на кандидат Гражданско дружество „Сдружение за трудови и социални изследвания” на стойност 74 970.00 лв. /седемдесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без вкл. ДДС, подал оферта номер 01/13.08.2013 г., отговаряща на всички изисквания на бенефициента, с получена най-висока комплексна оценка след прилагане на одобрената методика и класирана на първо място.

Отваряне на тръжна документация


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Нет-комс” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”

Инвестира във вашето бъдеще!
© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®